BANRISK - the Stanford Game XII edycja


 Strona główna
O Banrisku
Etapy gry
Regulamin Konkursu
Warszawski Instytut Bankowości


Zaloguj do gry
Regulamin Konkursu
2014-07-01

Regulamin XII edycji Konkursu Banrisk
 
Konkurs BANRISK wykorzystuje najnowszą wersję znanej na całym świecie gry symulacyjnej z zakresu zarządzania finansowego bankiem „Banrisk – the Stanford Game”. Oryginalna gra została opracowana na Uniwersytecie Stanford w USA, a Warszawski Instytut Bankowości (WIB) jest jedynym w Polsce, licencjonowanym użytkownikiem tej gry.
Terminem „Konkurs” określa się szkolenie w ramach rywalizacji konkursowej. Konkurs może składać się z kilku gier.

Terminem „bank” określa się wirtualny podmiot gry rynkowej w środowisku symulowanym przez program komputerowy.

Terminem „Zespół” określa się grupę 3–5 osób, reprezentujących w grze jeden bank.

Terminem „gra” określa się pełen cykl decyzyjny, maksymalnie 10 ocenianych decyzji, dla maksymalnie 8 zespołów w ramach jednego scenariusza makroekonomicznego w środowisku symulowanym przez program komputerowy.

Terminem „Instytucja” określa się firmę wystawiającą swój Zespół w Konkursie.

Terminem „Menedżer Konkursu” określa się osobę odpowiedzialną za prowadzenie Konkursu ze strony WIB.

Terminem „Mentor” określa się osobę prowadzącą, która przygotowuje uczestników, zarządza programem komputerowym, analizuje i komentuje wyniki decyzji oraz na bieżąco pomaga uczestnikom i wyjaśnia ich wątpliwości.

Terminem „Kapituła Konkursu” określa się grupę niezależnych ekspertów, będących uznanymi autorytetami w sektorze usług finansowych, która czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu.

Terminem „portal” określa się portal internetowy Konkursu, stanowiący miejsce realizacji decyzji Zespołów w grze, dostępny pod adresem www.banrisk.wib.org.pl

1. W jednej grze może uczestniczyć od 4 do 8 Zespołów. W przypadku większej ich liczby, Zespoły zostaną podzielone na dwie (lub więcej) grupy, każdą liczącą maksymalnie 8 Zespołów. Rozgrywki, przeprowadzane równolegle, będą bazowały na tym samym scenariuszu środowiska makroekonomicznego i wyłonią jeden zwycięski Zespół.

2. Minimalna liczba graczy w ramach jednego Zespołu to 3 osoby, a maksymalna 5.

3. W trakcie jednej gry, z ważnych powodów, Instytucja może wymienić 2 osoby w swoim Zespole. Zmianę należy zgłosić pisemnie, z uzasadnieniem, do Menedżera Konkursu.

4. Członkami Zespołu nie mogą być osoby, które uczestniczyły w grze w ostatnich dwóch edycjach Konkursu.

5. Każdy Zespół wybiera swojego Lidera, który jest odpowiedzialny za kontakty z Menedżerem Konkursu.

6. Rozgrywki rozpoczynają się pierwszą decyzją próbną, podejmowaną samodzielnie przez Zespoły, bazującą na materiałach przekazanych przez Organizatora (WIB) Liderowi Zespołu. Po przesłaniu decyzji, Zespoły otrzymują szczegółowy komentarz oceniający prawidłowość podjętej decyzji.

7. Zespoły przesyłają swoje decyzje do Mentora za pośrednictwem portalu. Na podjęcie każdej decyzji uczestnicy mają 5 dni roboczych. Piątego dnia roboczego, do godz. 14.00 wraz z przesłaniem decyzji do Mentora poprzez portal, każdy Zespół przekazuje backup decyzji w formie arkusza w .xls na adres mailowy Konkursu: banrisk@wib.org.pl

8. Następnym etapem gry jest 1-dniowa sesja szkoleniowa, której celem jest przygotowanie uczestników do samodzielnego podejmowania decyzji.

9. Po sesji szkoleniowej uczestnicy podejmują drugą próbną decyzję.

10. Po otrzymaniu wyników drugiej próbnej decyzji, Zespoły podejmują pierwszą, ocenianą decyzję.

11. W trakcie jednej gry uczestnicy podejmują łącznie 10 decyzji; dwie próbne oraz 8 decyzji ocenianych. Liczba ta może zostać przez WIB zmieniona, ale tak, aby liczba decyzji ocenianych nie była mniejsza niż 7 (plus jedna próbna) i większa niż 10.

12. Po otrzymaniu wypełnionych formularzy decyzyjnych, Mentor w ciągu dwóch roboczych dni przygotowuje dla każdego Zespołu raport z wynikami oraz komentarz i przesyła go do poszczególnych Zespołów za pośrednictwem portalu. Ostateczne wyniki są dostępne najpóźniej 3 dni robocze po przesłaniu decyzji przez Zespół.
12.1. Wyniki ostatniej decyzji podawane są do wiadomości uczestników w dniu finału Konkursu.

13. Raport powstaje w wyniku przetworzenia danych przez program komputerowy.

14. Uczestnicy mają możliwość kontaktowania się w trakcie gry z Mentorem, z Menedżerem Konkursu oraz między sobą za pośrednictwem poczty e-mail.

15. Ostatnim etapem gry jest finał Konkursu - sesja szkoleniowa dla wszystkich Zespołów, podczas której ogłoszone są wyniki banków i wręczenie nagród. W trakcie spotkania każdy Zespół prezentuje swój bank, przyjętą strategię, jej realizację oraz osiągnięte wyniki. Jest to „Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy” każdego banku uczestniczącego w grze.

16. Zwycięzcą Konkursu jest Zespół, którego bank osiągnie najwyższą cenę akcji na symulowanej przez program komputerowy giełdzie.

17. Nagrodą dla zwycięzcy jest:
17.1. Tytuł Laureata XII edycji Konkursu BANRISK – the Stanford Game,
17.2. Nagroda Główna dla Zespołu i nagrody indywidualne dla jego członków,
17.3. Dyplomy indywidualne.

18. Nagrody specjalne przyznawane w Konkursie:
18.1. Nagrody WIB*: Czeki WIB dla wybranego Zespołu na nieodpłatne uczestnictwo w dowolnym, krótkim szkoleniu wybranym z oferty WIB. Dla Lidera Zespołu - nieodpłatne uczestnictwo w Studium Zarządzania Ryzykiem (wraz z egzaminem) w edycji 2014/2015.
18.2. Nagrody ufundowane przez Partnerów Konkursu.

19. Wszyscy uczestnicy Konkursu BANRISK otrzymują zaświadczenia, potwierdzające udział w Konkursie BANRISK – the Stanford Game.

20. Możliwa jest sytuacja, gdy dwa lub więcej banków osiągną ten sam rezultat. Wówczas zwycięski Zespół wybierany jest przez Kapitułę Konkursu.
21. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Kapituła Konkursu. Dokument zawierający opis kwestii spornej jest przekazywany Menedżerowi Konkursu, który niezwłocznie doręcza go Kapitule Konkursu.

* Warunkiem otrzymania nagrody specjalnej jest wpłacenie przez członka zwycięskiego Zespołu zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 10% wartości nagrody (zgodnie z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. z późn. zm.)

Patron

  

OrganizatorPatroni medialni